لینک کلاس های آنلاین

شما از طریق لینک های زیر می توانید به کلاس های خود دسترسی پیدا کنید:

لینک کلاس First 2،خانم خوانین👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/first2-online-khavani


لینک کلاس First 3،خانم ابراهیمی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/first3-online-ebrahimi


لینک کلاس Family 1A ،خانم روحانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family1a-online-rohani


لینک کلاس Family 1B،خانم خوانین👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family1b-online-khavanin


لینک کلاس Family 1B،خانم خدایی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family1b-online-khodai


لینک کلاس Family 2A،خانم غفاری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family2a-online-ghaffari


لینک کلاس Family 2A، خانم ترابی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family2a-online-torabi


لینک کلاس Family 2A ،خانم سلیمی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family2a-online-salimi


لینک کلاس Family2A، خانم سلیمی👇🏻👇🏻❇️❇️ظرفیت جدید❇️❇️

https://live.jdzn.ir/ch/family2a-online-salimi2


لینک کلاس Family 2B، خانم رضایی تبار👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family2b-online-rezaitabar


لینک کلاس Family 2C،خانم روحانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family2c-online-rohani


لینک کلاس Family 3A، خانم سلیمی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family3a-online-salimi


لینک کلاس Family 3A،خانم روحانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family3a-online-rohani


لینک کلاس Family 3B،خانم روحانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family3b-online-rohani


لینک کلاس Family 3C،خانم غفاری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family3c-online-ghaffari


لینک کلاس Family 3C،خانم علوی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family3c-online-alavi


لینک کلاس Family 4A،خانم دوستی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family4a-online-dousti


لینک کلاس Family 4A،خانم غفاری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family4a-online-ghaffari


لینک کلاس Family 4A، خانم ابراهیمی👇🏻👇🏻❇️❇️ظرفیت جدید❇️❇️

https://live.jdzn.ir/ch/family4a-online-ebrahimi


لینک کلاس Family 4B،خانم دوستی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family4b-online-dousti


لینک کلاس Family 4C،خانم غفاری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/family4c-online-ghaffari


لینک کلاس Hey There 1A،خانم دوستی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey1a-online-dousti


لینک کلاس Hey There 2A،خانم غفاری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey2a-online-gaffari


لینک کلاس Hey There 2B،آقای عباس زاده👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey2b-online-abbaszade


لینک کلاس Hey There 3A،خانم موسوی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey3a-online-mousavi


لینک کلاس Hey There 3B،خانم علوی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey3b-online-alavi


لینک کلاس Hey there 3B، خانم ابراهیمی👇🏻👇🏻❇️❇️ظرفیت جدید❇️❇️

https://live.jdzn.ir/ch/hey3b-online-ebrahimi


لینک کلاس Hey There 4A،خانم سلیمی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/hey4a-online-salimi

لینک کانال های تلگرامی

شما از طریق لینک های زیر می توانید به کانال تلگرامی کلاس های خود دسترسی پیدا کنید:

کانال First 2👇🏻👇🏻

https://t.me/First1online


کانال First 3👇🏻👇🏻

https://t.me/First2online


کانال Family 1A👇🏻👇🏻

https://t.me/First3online


کانال Family 1B👇🏻👇🏻

https://t.me/Family1Aonline


کانال Family 2A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFAFXuBfuM0qDcNSUQ


کانال Family 2B👇🏻👇🏻

https://t.me/Family2Aonline


کانال Family 2C👇🏻👇🏻

https://t.me/Family2Bonline


کانال Family 3A👇🏻👇🏻

https://t.me/Family2Conline


کانال Family 3B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEXVDZvpL97KOdwe5g


کانال Family 3C👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEuG7dn-oRd3vW9X_g


کانال Family 4A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFh_7IeemoPu0amcwQ


کانال Family 4B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAE9z0m0OGM2ckUnvHA


کانال Family 4C👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEK8O1VbTLvxor5YjQ


کانال Hey There 1B👇🏻👇🏻

https://t.me/Family4Conline


کانال Hey There 2A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFCOnuB96afbZx5LqQ


کانال Hey There 2B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFCZmxsIaeKx62yK-g


کانال Hey There 3A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAE8Iq8XShqHtRrsIxg


کانال Hey There 3B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFBUxfRvI1Wj3RoAxg


کانال Hey There 4A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEc8pYHnl-nNrBJoyw

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی زنجان