مهارت های هفتگانه ICDL

آموزش هفت مهارت اصلی کامپیوتر

تک مهارت WORD

این دوره فاقد مدرک می باشد. جهت دریافت مدرک فراگیران باید پک مهارت های هفتگانه ICDL را خریداری نمایند.

تک مهارت EXCEL

این دوره فاقد مدرک می باشد. جهت دریافت مدرک فراگیران باید پک مهارت های هفتگانه ICDL را خریداری نمایند

تک مهارت POWERPOINT

این دوره فاقد مدرک می باشد. جهت دریافت مدرک فراگیران باید پک مهارت های هفتگانه ICDL را خریداری نمایند

تک مهارت ACCESS

این دوره فاقد مدرک می باشد. جهت دریافت مدرک فراگیران باید پک مهارت های هفتگانه ICDL را خریداری نمایند