آخرین اخبار
- تقویم آموزشی تابستان 95 تقویم آموزشی تابستان 95 جهاددانشگاهی زنجان
- فراخوان جذب مدرس زبان معاونت آموزشی جهـاددانشگاهی زنجـان به منظور تکمیل کادر آموزشی خود از میان واجدین شرایط جهت تدریس دوره هـای آموزشی زبان انگلیــسی دعوت به همکـاری می نماید.
- مرکز آموزش های الکترونیکی جهاددانشگاهی زنجان مرکز آموزش های الکترونیکی جهاددانشگاهی زنجان
دریافت کاتالوگ
بازدید : 5138 نفر
آیین نامه آموزشی
فراگیر گرامی، برخی مقررات انضباطی و آموزشی مرکز آموزش جهاددانشگاهی به شرح زیر به اطلاع میرسد: 1. مقررات انضباطی بدیهی است رعایت موازین اسلامی و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در رأس اهداف جهاددانشگاهی قرار دارد، لذا مراعات دقیق موارد زیر برای کلیه فراگیران الزامی است: 1-1 رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران: مقنعه، مانتوی بلند، شلوار با رنگهای متناسب و عدم استفاده از لوازم آرایشی 1-2 رعایت پوشش اسلامی برای برادران: عدم استفاده از لباسهای آرم دار، رنگهای زننده و پوشش هایی که تداعی کننده فرهنگ مبتذل غرب باشد. 1-3 رعایت موازین اخلاقی واجتماعی در محیط آموزشی 1-4 درصورت ناقص بودن مدارک ثبت نام گواهی صادرنخواهد شد . 2. انصراف در صورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد: 1-2 هرگاه انصراف کتبی فراگیر(24 ساعت) قبل از تشکیل کلاسها باشد، پس از کسر 10% شهریه، مابقی مسترد خواهد شد. 2-2 در صورتی که فراگیر پس از تشکیل اولین جلسه انصراف دهد، 25% از شهریه به عنوان خسارت کسر و75% شهریه عودت خواهد گردید. 3-3 در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، 50% از شهریه به عنوان خسارت کسر و 50% مسترد خواهد گردید. 4-2 پس از تشکیل جلسه سوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد. توجه مهم : در کلیه موارد، انصراف باید بصورت کتبی به بخش آموزش اعلام شود. 3. حضور وغیاب فراگیر موظف به حضور مرتب درکلاسها، طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می باشد ، و غیبت فراگیر در یکی ازموارد ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد: 1-3 حداکثر (اعم از غیبت موجه و غیر موجه) بیش از 1/4 مجموع ساعات دوره است. درصورت غیبت بیش از 1/4 مجموع ساعات دوره، شرکت فراگیر در آزمون پایانی دوره، توسط مرکز تعیین تکلیف می گردد. 2-3 تاخیر و یا ترخیص بیش از15 دقیقه، غیبت محسوب میگردد. 3-3 تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز(آموزش) می باشد. 4. ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر: 1-4 ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران در هر درس بر اساس میزان حضور،فعالیت در کلاس، نتایج امتحانات بین دوره، پایان دوره و ارزیابی مدرس مربوط ازمیزان توانایی های کسب شده توسط فراگیران صورت می گیرد. 2-4 معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر ، نمره درس است که به تشخیص مرکز ، از صفر تا صد تعیین می شود. 3-4 حداقل نمره و شرط قبولی فراگیر، توسط مرکز آموزشی تعیین و اعلام می شود. 4-4 امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر (بیماری، فوت بستگان درجه یک) و مردودین از سوی مرکز آموزش ذیربط و پس از پرداخت 20% شهریه بلا مانع است. 4-5 فراگیر موظف است در کلیه امتحانات در نظر گرفته شده از سوی مرکز حضور داشته و نمرات قبولی را کسب کند.