• عنوان دوره : مهارت های هفتگانه ICDL
  • مدرس : دکتر حمیدرضا شهبازی
  • سطح دوره : مقدماتی و پیشرفته
  • وضعیت دوره : در حال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 19
  • قیمت دوره : 1330000 تومان

مهارت های هفتگانه ICDL


فراگیر گرامی فایل های ویدئویی خریداری شده، پس از شخصی سازی شدن در دسترس شما خواهد بود. فرآیند شخصی سازی بنابه مدت زمان آموزش متغیر بوده و در حدود 30 الی 180 دقیقه بطول می انجامد. لطفا شکیبا باشید... آزمون بعدی: 15 اسفند ماه 1402

فایلهای ویدئویی دوره
1 مفاهیم : درس 1

لطفا وارد شوید

2 مفاهیم : درس 2

لطفا وارد شوید

3 WINDOWS : درس 1

لطفا وارد شوید

4 WINDOWS : درس 2

لطفا وارد شوید

5 WINDOWS : درس 3

لطفا وارد شوید

6 INTERNET : درس 1

لطفا وارد شوید

7 INTERNET : درس 2

لطفا وارد شوید

8 WORD : درس 1

لطفا وارد شوید

9 WORD : درس 2

لطفا وارد شوید

10 WORD : درس 3

لطفا وارد شوید

11 WORD : درس 4

لطفا وارد شوید

12 WORD : درس 5

لطفا وارد شوید

13 WORD : درس 6

لطفا وارد شوید

14 WORD : درس 7

لطفا وارد شوید

15 WORD : درس 8

لطفا وارد شوید

16 WORD : درس 9

لطفا وارد شوید

17 WORD : درس 10

لطفا وارد شوید

18 EXCEL : درس 1

لطفا وارد شوید

19 EXCEL : درس 2

لطفا وارد شوید

20 EXCEL : درس 3

لطفا وارد شوید

21 EXCEL : درس 4

لطفا وارد شوید

22 EXCEL : درس 5

لطفا وارد شوید

23 EXCEL : درس 6

لطفا وارد شوید

24 EXCEL : درس 7

لطفا وارد شوید

25 EXCEL : درس 8

لطفا وارد شوید

26 ACCESS : درس 1

لطفا وارد شوید

27 ACCESS : درس 2

لطفا وارد شوید

28 ACCESS : درس 3

لطفا وارد شوید

29 ACCESS : درس 4

لطفا وارد شوید

30 ACCESS : درس 5

لطفا وارد شوید

31 POWERPOINT : درس 1

لطفا وارد شوید

32 POWERPOINT : درس 2

لطفا وارد شوید

33 POWERPOINT : درس 3

لطفا وارد شوید

34 POWERPOINT : درس 4

لطفا وارد شوید

35 POWERPOINT : درس 5

لطفا وارد شوید

توضیحات مدرس

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
دکتر حمیدرضا شهبازی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید