ثبت موضوع آموزشی

لطفا ابتدا بخش‌های قوانین تولید و استانداردهای جهاد دانشگاهی را به دقت مطالعه کنید.


استانداردهای جهاد دانشگاهی برای تولید ویدئوهای آموزشی

کیفیت تصویر:

کیفیت صدا:

نحوه بیان:

ویدیو معرفی:

بخش بندی آموزشی: