لینک کلاس های آنلاین


شما از طریق لینک های زیر می توانید به کلاس های خود دسترسی پیدا کنید:

لینک کلاس Top 1B،خانم نظری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/top1b-online-nazari


لینک کلاس Top 2B،خانم خدایی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/top2b-online-khodai


لینک کلاس Top 2C،خانم بیگلی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/top2c-online-beigli


لینک کلاس Top 3A،آقای عباس زاده👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/top3a-online-abbaszade


لینک کلاس Top 3B،خانم پهلوانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/top3b-online-pahlevani


لینک کلاس Summit 1A ،خانم محمدی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit1a-online-mohammadi


لینک کلاس Summit 1B،خانم بیات👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit1b-online-bayat


لینک کلاس Summit 1C،خانم بیات👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit1c-online-bayat


لینک کلاس Summit 2A ،خانم محمدی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit2a-online-mohammadi


لینک کلاس Summit 2B ،خانم علوی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit2b-online-alavi


لینک کلاس Summit 2C ،خانم پهلوانی👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit2c-online-pahlevani


لینک کلاس Summit 2D ،خانم کاشانیان👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/summit2d-online-kashaninan


لینک کلاس Eight 1B،👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/eight1b-online-mehri


لینک کلاس Eight 2A،خانم نظری👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/eight2a-online-nazari


لینک کلاس Eight 2B،خانم کاشانیان👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/eight2b-online-kashanian


لینک کلاس Eight 3A،خانم وفا👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/eight3a-online-vafa


لینک کلاس Eight 3B،خانم وفا👇🏻👇🏻

https://live.jdzn.ir/ch/eight3b-online-vafa

لینک کانال های تلگرامی


شما از طریق لینک های زیر می توانید به کانال تلگرامی کلاس های خود دسترسی پیدا کنید:

کانال Top Notch 2C👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFlYRv5GQwwUcU9OvA


کانال Top Notch 3A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEwoBvC9koYqFIoQcg


کانال Top Notch 3B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFIr56oJpZOOcDRbOA


کانال Summit 1A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFNuA8VbKoBF7iC8pA


کانال Summit 1B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFVERLCGGyI6oaRCLA


کانال Summit 1C👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEK-Rmbyudfti7YyWA


کانال Summit 2A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFAXqllXihH2IsLr4Q


کانال Summit 2B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEbb_9Zvkuck-VFayA


کانال Summit 2C👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEdlj1I1Nn_Qn8R7Wg


کانال Summit 2D👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFRgIAZ3TMvooY_7lw


کانال Eight 1A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFgyDI98iz2qdsWo3w


کانال Eight 1B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAFYO9HZ1ZAEfSzXx3g


کانال Eight 2A👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAElkNnPm_Ch9FY54NQ


کانال Eight 2B👇🏻👇🏻

https://t.me/joinchat/AAAAAEs4sqVpH_Cyg-Zg_g


کانال Eight 3A

https://t.me/joinchat/AAAAAE610Iq37MOCVnsABQ


کانال Eight 3B

https://t.me/joinchat/AAAAAFdJlKPQoL8iqIDzFA

Categories:

Tags:

Comments are closed

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی زنجان