مهارت های هفتگانه ICDL- آفلاین

ویژه فراگیرانی که در دوره های حضوری شرکت ندارند

مهارت های هفتگانه ICDL - مکمل

ویژه فراگیرانی که در کلاس حضور دارند